top of page

PRIVAATSUSPOLIITIKA

ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Arro Ateljee OÜ (edaspidi andmetöötleja).
   

 2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
   

 3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
   

 4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

 1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
   

 2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
   

 3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
   

 4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
  1.1 e
  es- ja perekonnanimi; 
  1.2 t
  elefoninumber; 
  1.3 e
  -posti aadress; 
  1.4 k
  ohaletoimetamise aadress; 
  1.5 a
  rvelduskonto number.
   

 2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
   

 3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f): 
  a)
   andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil; 
  b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele; 
  c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks; 
  f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
   

 4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile: 
  4.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja/või kauba kohaletoimetamiseks;
  4.2 Tellimuste ja/või ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud           kaupade ja/või teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
  4.3 Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks;
  4.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja/või           teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi;
  4.5 Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kontaktivormi  ja/või       veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

   

 5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe ja e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. 
   

 6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
   

 7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 (kolm) aastat. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 7 (seitse) aastat.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
   

 2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
   

 3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
   

 4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
   

 5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda teenusepakkuja ja/või e-poe kontaktisiku poole veebilehe www.marikaarro.ee kontaktivormi kaudu või tel +372 5662 3843. 
   

 6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

LÕPPSÄTTED

 1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
   

 2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.marikaarro.ee kaudu.

bottom of page